Download Gratis Lexin – Svensk Lexikon 1.1.13 APK

Download Gratis Lexin – Svensk Lexikon 1.1.13 APK

Description of Lexin - Svensk Lexikon

Det är lätt att lära sig svenska!

Här hittar du lexikon på tjugo minoritetsspråk:
Albanska – Gjuha Shqipe
Amhariska – አማርኛ
Arabiska – العربية, Al-ʿarabīyah
Azerbajdzjanska – Azərbaycanca
Bosniska – Bosanski
Engelska – English
Finska – Suomi
Grekiska – Ελληνικά
Kroatiska – Hhvatski
Nordkurdiska – كوردی (Kurdî)
Pashto – پښتو
Persiska – فارسی Farsi
Ryska – Русский язык
Serbiska – Српски, Srpski
Somaliska – af Soomaali
Spanska – Español
Svenska
Sydkurdiska – كوردی (Kurdî)
Tigrinska – ትግርኛ, Tigriññā
Turkiska – Türkçe

Vad innehåller lexikonen?

Förutom själva uppslagsordet innehåller lexikonen information omuttal, ordböjning, ordklass och översättning. Oftast finns det ävengrammatikkommentarer, ordförklaringar, stilkommentarer,sakupplysningar, grammatiska konstruktioner och språkexempel.

Uppslagsord
Uppslagsformen består normalt av ett enda ord men kan också varaett längre uttryck, särskilt i sammansatta verb (t.ex. tycker om)och samhällsord (t.ex. allmän rättshjälp). Uppslagsord som bestårav sammansättningar är avdelade med lodstreck. Denna markering är iförsta hand till för att förkorta ordets böjningsangivelse och skainte ses som en helt genomförd uppdelning i sammansättningsleder.Uppslagsorden kan följas av en alternativform som vanligen harsamma uttal men annan stavning, t.ex. sjal eller schal. Observeraatt uttal och böjning gäller uppslagsordet snarare änalternativformen.

Uttal
Lexin togs ursprungligen fram för att användas iinvandrarundervisningen, dvs. av personer som ska lära sig svenska.Detta innebär att uttalsangivelser endast finns för svenskaord.

Längd
Långt ljud betecknas med kolon omedelbart efter det långa ljudet,t.ex. skalla [²sk’al:a] och skala [²sk’a:la]

Kvalitet
Vad gäller vokalerna kommer kolon även att beteckna kvalitet, t.ex.mat [ma:t] och matt [mat:]

Ordaccent
Endast grav accent sätts ut. Den markeras med en upphöjd tvåaframför ordet (se exemplen under Längd ovan). Grav accent finns it.ex. bùren (till bära) medan akut accent finns i búren (tillbur).

Tryck
Huvudtryck markeras genom apostrof framför vokalen i den betonadestavelsen, t.ex. ABF [a:be:’ef] och ide [²’i:de]. Enstaviga ord fåringen sådan tryckmarkering utom i uttryck med verb+partikel ochreflexiva verb som sammanskrivs, t.ex. tittar på [tit:arp’å:] ochger sig [j’ersej]. Bitryck i sammansättningar kan utläsas urlängdmarkeringen. Det sista förlängda ljudet får bitryck, t.ex.utslagsröst [²’u:tsla:gsrös:t].

Konsonanterna
Inga speciella symboler används för [tj], [sj] och [ng], t.ex.tjugo [²tj’u:ge] och [²sj’ung:a]. Den supradental som finns i vissadialekter markeras med ett underslag under de två segmenten, t.ex.bord [bo:r_d], barn [ba:r_n], fort [for_t:] och törst[tör_s:t].

Vokalerna
De olika vokalljuden framgår av exemplen:
[a:] – sa [sa:], sal [sa:l]
[a] – hall [ha:l], sagt [sak:t], bankomat [bangkom’a:t]
[e:] – be [be:], vet [ve:t]
[e] – bestå [best’å:], vett [vet:], fäll [fel:]
[i:] – bi [bi:], sil [si:l]
[i] – sill [sil:], idÈ [id’e:]
[o:] – sol [so:l], ro [ro:]
[o] – rott [rot:], ost [os:t], motiv [mot’i:v]
[u:] – bu [bu:], lus [lu:s]
[u] – buss [bus:], mustasch [must’a:sj]
[y:] – by [by:], syl [sy:l]
[y] – synonym [synonym], syll [syl:]
[å:] – gå [gå:], gås [gå:s]
[å] – gosse [²g’ås:e], gått [gåt:], ombudsman[²’åm:bu:dsman:]
[ä:] – fä [fä:], säl [sä:l], bär [bä:r]
[ä] – märr [mär:], herre [²h’är:e]
[ö:] – snö [snö:], söt [sö:t], snör [snö:r]
[ö] – löss [lös:], först [för_s:t], fördela [för_d’e:la]
Diftonger
Diftonger markeras med ett underslag mellan de två vokaltecknen,t.ex. automat [a_otom’a:t]

Ordböjning
Böjningsformerna hos böjda ord skrivs ut i sin helhet. Ett undantagär sådana sammansättningar där lederna skiljs åt genom ettlodstreck – i sådana fall återges bara efterledens böjning, t.ex.karens|tid -tiden. Ord inom normalt böjda ordklasser som av någonanledning saknar böjning markeras med oböjligt.

En snabb offline svensk lexikon, ordbok och ordlista(lexin2.nada.kth.se)!

It is easy to learnSwedish!

Here you will find dictionaries in twenty minority:
Albania – Gjuha Shqipe
Amharic – አማርኛ
Arabic – العربية, Al’arabīyah
Azerbaijani – Azərbaycanca
Bosnian – Bosanski
English – English
Finnish – Suomi
Greek – Ελληνικά
Croatian – Hhvatski
Northern Kurdish – كوردی (Kurdî)
Pashto – پښتو
Persian – فارسی Farsi
Russian – Русский язык
Serbia – Српски, Srpski
Somali – of soomaali
Spanish – Español
Swedish
Southern Kurdish – كوردی (Kurdî)
Tigrinya – ትግርኛ, TIGRESS
Turkish – Türkçe

What’s in the dictionaries?

In addition to the lookup word dictionaries contain informationon pronunciation, inflection, word classes and translation.Usually, there is also the grammar comments, glossary, stylecomments, factual content, grammatical constructions and languageexample.

Uppslagsord
Spread The mold normally consists of a single word, but can also bea longer term, especially in compound verbs (eg like) andsamhällsord (such as legal aid). Uppslagsord consisting ofcompounds are separated by vertical bars. This marking is primarilyto shorten its paradigm indication and should not be viewed as awhole the split in composition leads. Words are to be followed byan alternative form usually have the same pronunciation butdifferent spelling, e.g. scarf or shawl. Note that thepronunciation and bending applies spreads the word rather than thealternative form.

Pronunciation
Lexin was originally developed for use in immigrant education, ieof people to learn Swedish. This means that the pronunciationentries are only available for Swedish words.

Length
Long sound denoted by colon immediately after the long sound, egscald [²sk’al: a] and scale [²sk’a: la]

Quality
Regarding the vowels, the colon also denote quality, eg food [ma:t] and Matt [Food:]

pitch accent
Only grave is discontinued. It is marked with a raised second placein front of the word (see examples below Height above). Grave foundin eg Buren (to wear) while the acute accent in the cage (thecage).

Pressure
The main pressure is marked by an apostrophe in front of the vowelin the stressed syllable, eg ABF [a: be: ‘ef] and the idea [²’i:they]. Monosyllabic words, no such pressure mark except inexpressions with verb + particle and reflexive verbs same writing,eg watching [tit: arp’å:] and give [j’ersej]. Bitryck thecompositions can be inferred from the length of the selection. Thelast sustained sound gets bitryck, eg casting vote [²’u: TSLA:gsrös: t].

The consonants
No special symbols used [TJ], [self] and [ng], eg Twenty [²tj’u:give] and [²sj’ung: a]. The superconducting dental available insome dialects marked with an over stroke during the two segments,eg table [stay: r_d] children [ba: r_n] soon [for_t:] and thirst[tör_s: t].

The vowels
The different vowel sounds shown in the Examples:
[A:] – said [said:] Sal [said I]
[A] – Hall [ha: l] said [thing: t] ATM [bangkom’a St.]
[E:] – ask [BE] know [ve: t]
[E] – consist [best’å:], wit [know:] drop [Error:]
[In:] – b [bi:], strainer [si: l]
[I] – herring [SIL] idea [id’e:]
[O:] – sun [so: l], row [RO]
[W] – RED [root:], cheese [os: t] subject [mot’i: v]
[U:] – boo [bu:] lus [LU]
[U] – bus [bus:], mustache [must’a: SJ]
[Y] – village [by:], awl [sewing: l]
[Y] – synonym [synonym], sill [awl:]
[A:] – go [go:] Goose [go] ‘s
[A] – boy [²g’ås th], passed [GAT], Ombudsman [²’åm: boo:dsman:]
[A:] – beast [FA] seal [said I], carry [Ba: r]
[A] – mare [Mar], Lord [²h’är th]
[O:] – snow [snow:] cute [Sun: t] snow [snow: r]
[O] – lice [PW:] first [för_s: t] allocate [för_d’e: la]
diphthongs
Diphthongs are marked with the battle between the two vowel signs,such as automatic [a_otom’a St.]

inflection
Bending curved shapes of the words printed in its entirety. Anexception is those compounds where the joints are separated by avertical pipe – in such cases represented only by joint flexion, egKaren | time o’clock. Words within normal curved parts of speechthat for some reason lacks bending marked by inflexible.

A quick offline Swedish dictionary, Dictionary and Glossary(lexin2.nada.kth.se)!

http://bestplaybookapps.org/download/21629/ordbok.lexin.offline

App Information of Lexin - Svensk Lexikon

App Name Lexin - Svensk Lexikon
Package Name ordbok.lexin.offline
Version 1.1.13
Rating 4.7 ( 1,005 )
Size 43.7 MB
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2016-12-05
Installs 10,000 - 50,000
Category Apps, Education

Tags: , , , ,

Download Lexin – Svensk Ordbok & Lexikon Offline Ordlista 1.1.14 APK

Lexin - Svensk Ordbok & Lexikon Offline Ordlista 1.1.14

Version 1.1.14

Developer Swedish Language 🇸🇪

Uploaded Januari 16, 2018 23:57

Filesize 43.5 MB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *