Download Lexin – Svensk Ordbok & Lexikon Offline Ordlista 1.1.14 APK

Download Lexin – Svensk Ordbok & Lexikon Offline Ordlista 1.1.14 APK

Description of Lexin - Svensk Ordbok & Lexikon Offline Ordlista

Det är lätt att lära sig svenska!

Här hittar du lexikon på tjugo minoritetsspråk:

Albanska – Gjuha Shqipe (Svenska – Albanska)
Amhariska – አማርኛ (Svenska – Amhariska)
Arabiska – العربية, Al-ʿarabīyah (Svenska – Arabiska)
Azerbajdzjanska – Azərbaycanca (Svenska – Azerbajdzjanska)
Bosniska – Bosanski (Svenska – Bosniska)
Engelska – English (Svenska – Engelska)
Finska – Suomi (Svenska – Finska)
Grekiska – Ελληνικά (Svenska – Grekiska)
Kroatiska – Hhvatski (Svenska – Kroatiska)
Nordkurdiska – كوردی (Kurdî) (Svenska – Nordkurdiska)
Pashto – پښتو (Svenska – Pashto)
Persiska – فارسی Farsi (Svenska – Persiska)
Ryska – Русский язык (Svenska – Ryska)
Serbiska – Српски, Srpski (Svenska – Serbiska)
Somaliska – af Soomaali (Svenska – Somaliska)
Spanska – Español (Svenska – Spanska)
Svenska
Sydkurdiska – كوردی (Kurdî) (Svenska – Sydkurdiska)
Tigrinska – ትግርኛ, Tigriññā (Svenska – Tigrinska)
Turkiska – Türkçe (Svenska – Trurkiska)

Vad innehåller lexikonen?

Förutom själva uppslagsordet innehåller lexikonen informationomuttal, ordböjning, ordklass och översättning. Oftast finns detävengrammatikkommentarer, ordförklaringar,stilkommentarer,sakupplysningar, grammatiska konstruktioner ochspråkexempel.

Uppslagsord
Uppslagsformen består normalt av ett enda ord men kan också varaettlängre uttryck, särskilt i sammansatta verb (t.ex. tycker om)ochsamhällsord (t.ex. allmän rättshjälp). Uppslagsord som beståravsammansättningar är avdelade med lodstreck. Denna markering äriförsta hand till för att förkorta ordets böjningsangivelse ochskainte ses som en helt genomförd uppdelning isammansättningsleder.Uppslagsorden kan följas av en alternativformsom vanligen harsamma uttal men annan stavning, t.ex. sjal ellerschal. Observeraatt uttal och böjning gäller uppslagsordet snarareänalternativformen.

Uttal
Lexin togs ursprungligen fram för att användasiinvandrarundervisningen, dvs. av personer som ska lära sigsvenska.Detta innebär att uttalsangivelser endast finns försvenskaord.

Längd
Långt ljud betecknas med kolon omedelbart efter det långaljudet,t.ex. skalla [²sk’al:a] och skala [²sk’a:la]

Kvalitet
Vad gäller vokalerna kommer kolon även att beteckna kvalitet,t.ex.mat [ma:t] och matt [mat:]

Ordaccent
Endast grav accent sätts ut. Den markeras med en upphöjdtvåaframför ordet (se exemplen under Längd ovan). Grav accent finnsit.ex. bùren (till bära) medan akut accent finns i búren(tillbur).

Tryck
Huvudtryck markeras genom apostrof framför vokalen i denbetonadestavelsen, t.ex. ABF [a:be:’ef] och ide [²’i:de]. Enstavigaord fåringen sådan tryckmarkering utom i uttryck med verb+partikelochreflexiva verb som sammanskrivs, t.ex. tittar på [tit:arp’å:]ochger sig [j’ersej]. Bitryck i sammansättningar kan utläsasurlängdmarkeringen. Det sista förlängda ljudet får bitryck,t.ex.utslagsröst [²’u:tsla:gsrös:t].

Konsonanterna
Inga speciella symboler används för [tj], [sj] och [ng], t.ex.tjugo[²tj’u:ge] och [²sj’ung:a]. Den supradental som finns ivissadialekter markeras med ett underslag under de två segmenten,t.ex.bord [bo:r_d], barn [ba:r_n], fort [for_t:] ochtörst[tör_s:t].

En snabb offline svensk lexikon, ordbok ochordlista(lexin2.nada.kth.se)!

It is easy tolearnSwedish!

Here you will find dictionaries in twenty minority:

Albanian – Gjuha Shqipe (Swedish – Albanian)
Amharic – አማርኛ (Swedish – Amharic)
Arabic – العربية Al-‘arabīyah (Swedish – Arabic)
Azerbaijani – Azərbaycanca (Swedish – Azerbaijani)
Bosnian – Bosanski (Swedish – Bosnian)
English – English (English – Swedish)
Finnish – Suomi (Swedish – Finnish)
Greek – Ελληνικά (Swedish – Greek)
Croatian – Hhvatski (Swedish – Croatian)
Northern Kurdish – كوردی (Kurdî) (Swedish – Northern Kurdish)
Pashto – پښتو (Swedish – Pashto)
Persian – فارسی Farsi (Swedish – Persian)
Russian – Русский язык (Swedish – Russian)
Serbian – Српски, Srpski (Swedish – Serbian)
Somali – of soomaali (Swedish – Somali)
Spanish – Español (Swedish – Spanish)
Swedish
South Kurdish – كوردی (Kurdî) (Swedish – Southern Kurdish)
Tigrinya – ትግርኛ, tigress (Swedish – Tigrinya)
Turkish – Türkçe (Swedish – Trurkiska)

What’s in the dictionaries?

In addition to the lookup word dictionaries containinformationon pronunciation, inflection, word classes andtranslation.Usually, there is also the grammar comments, glossary,stylecomments, factual content, grammatical constructions andlanguageexample.

Uppslagsord
Spread The mold normally consists of a single word, but can alsobea longer term, especially in compound verbs (eg like)andsamhällsord (such as legal aid). Uppslagsord consistingofcompounds are separated by vertical bars. This marking isprimarilyto shorten its paradigm indication and should not beviewed as awhole the split in composition leads. Words are to befollowed byan alternative form usually have the same pronunciationbutdifferent spelling, e.g. scarf or shawl. Note thatthepronunciation and bending applies spreads the word rather thanthealternative form.

Pronunciation
Lexin was originally developed for use in immigrant education, ieofpeople to learn Swedish. This means that the pronunciationentriesare only available for Swedish words.

Length
Long sound denoted by colon immediately after the long sound,egscald [²sk’al: a] and scale [²sk’a: la]

Quality
Regarding the vowels, the colon also denote quality, eg food [ma:t]and Matt [Food:]

pitch accent
Only grave is discontinued. It is marked with a raised secondplacein front of the word (see examples below Height above). Gravefoundin eg Buren (to wear) while the acute accent in the cage(thecage).

Pressure
The main pressure is marked by an apostrophe in front of thevowelin the stressed syllable, eg ABF [a: be: ‘ef] and the idea[²’i:they]. Monosyllabic words, no such pressure mark exceptinexpressions with verb + particle and reflexive verbs samewriting,eg watching [tit: arp’å:] and give [j’ersej]. Bitryckthecompositions can be inferred from the length of the selection.Thelast sustained sound gets bitryck, eg casting vote [²’u:TSLA:gsrös: t].

The consonants
No special symbols used [TJ], [self] and [ng], eg Twenty[²tj’u:give] and [²sj’ung: a]. The superconducting dental availableinsome dialects marked with an over stroke during the twosegments,eg table [stay: r_d] children [ba: r_n] soon [for_t:] andthirst[tör_s: t].

A quick offline Swedish dictionary, Dictionary andGlossary(lexin2.nada.kth.se)!

http://bestplaybookapps.org/download/21585/ordbok.lexin.offline.pro

App Information of Lexin - Svensk Ordbok & Lexikon Offline Ordlista

App Name Lexin - Svensk Ordbok & Lexikon Offline Ordlista
Package Name ordbok.lexin.offline.pro
Version 1.1.14
Rating 4.7 ( 245 )
Size 43.5 MB
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2016-12-04
Installs 50 - 100
Category Apps, Education

Tags: , , , ,

Download Gratis Lexin – Svensk Lexikon 1.1.13 APK

Lexin - Svensk Lexikon 1.1.13

Version 1.1.13

Developer Swedish Language 🇸🇪

Uploaded Januari 17, 2018 10:04

Filesize 43.7 MB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *